Soutěž PID rallye

Soutěž PID rallye pořádá Klub železničních cestovatelů již od roku 2005 a to dvakrát do roka. Cílem soutěže je během cca 11hodinového cestování prostředky hromadné dopravy (autobusem, vlakem, metrem, tramvají, přívozem, lanovkou) v rámci systému Pražské integrované dopravy (PID) získat co nejvíce bodů. Můžete si tak vyzkoušet své znalosti v cestování hromadnou dopravou po Praze i mimo ni. Během cesty je nutné projet některé prémiové zastávky z nabízeného seznamu a dojet včas do cíle.

Nejbližší akce

Pravidla soutěže PID rallye

Bodování

Při jízdě metrem za každý projetý mezistaniční úsek získává soutěžící 4 body (tj. např. za cestu z Anděla na Můstek je to 12 bodů).
Při jízdě tramvají za každý projetý úsek mezi dvěma zastávkami získává soutěžící 5 bodů (tj. např. za cestu z Anděla na Újezd získává soutěžící 15 bodů).
Při jízdě autobusem za každý projetý úsek mezi dvěma zastávkami získává soutěžící 6 bodů.
Při jízdě vlakem získává soutěžící za každý projetý mezistaniční úsek 15 bodů.
Při cestě lanovkou získává soutěžící za každý projetý mezistaniční úsek 12 bodů.
Při cestě přívozem získává soutěžící za každou jízdu 25 bodů.

Při zjišťování počtu projetých úseků se vychází z údajů v aktuálním jízdním řádu (tj. i s přihlédnutím k případné aktuální výluce). V případě jednosměrných zastávek se s těmito zastávkami počítá pouze při jízdě tím směrem, v němž spoje na zastávce zastavují. Zastávka na znamení se počítá bez ohledu na to, zda v ní použitý spoj skutečně zastaví anebo nikoli. V případě rovnosti celkového zisku bodů rozhodne počet bodů získaných za jízdu (tj. po odečtení bodů za projeté prémiové zastávky). 

Při opakované jízdě po téže lince se již jednou projeté úseky nezapočítávají (důležité je číslo linky, nikoli faktická trasa, takže např. při cestě tramvají č. 9 z Anděla na Sídliště Řepy a zpáteční cestě tramvají č. 10 se počítají body za obě cesty). U vlaků se počítá i se zastávkami, které vlak projíždí, a každá trať se počítá za jednu linku (např. při cestě ze Smíchova do Radotína získá soutěžící 30 bodů bez ohledu na to, jestli vlak zastavuje ve Velké Chuchli, a za následné projetí tohoto úseku jakýmkoli vlakem již soutěžící žádné body nezískává). U okružních a polookružních linek se stejné úseky projeté v opačném směru počítají zvlášť (při projetí celé linky se tedy počítají všechny úseky z konečné na konečnou).

 

Prémiové zastávky

Soutěžící získává body také za projetí prémiových zastávek. Bodová hodnota prémiových zastávek bude závislá na jejich poloze. Bodovou hodnotu za tutéž prémiovou zastávku je možno přiznat pouze jednou (tj. při opakovaném projetí téže prémiové zastávky se již prémie nepočítá). Bodová hodnota za prémiovou zastávku se započítává pouze při jejím dosažení nebo projetí bodovaným prostředkem - stačí i zastávka na znamení. (Lze tedy v prémiové zastávce vystoupit a pokračovat pěšky na jinou zastávku anebo po pěším příchodu na zastávku nastoupit do bodovaného prostředku.

(Pokud spoj v zastávce podle jízdního řádu nezastavuje, prémie se nepřiznává.)
Prémiové zastávky budou rozděleny do čtyř hlavních skupin: tramvajové, autobusové na území Prahy,autobusové mimo Prahu a vlakové. Soutěžící je povinen během soutěže projet alespoň jednu prémiovou zastávku z každé skupiny. Poslední kategorie jsou skryté prémiové zastávky, jejíž projetí není nutné, ale soutěžící za ně nezíská ani body navíc.

 

Skryté prémiové zastávky a jednotný jmenovatel prémiových stanic

Skryté prémiové zastávky slouží k případnému vylepšení bodového skóre. Proto nepodléhají pravidlu jako ostatní hlavní skupiny. V seznamu prémiových zastávek jsou uvedeny pod otazníky a jediné co je zde uvedeno je plná bodová hodnota za odhalení této zastávky (i se spoji které danou stanicí projíždí) a následné její projetí. Za odhalení zastávky včetně spojů, které s ní projíždí, avšak za její neprojetí se soutěžícímu počítá jen polovina bodu uvedená ve výpisu prémiových zastávek soutěžící odhalí že skrytou prémiovou zastávkou je žst. Kamenný Přívoz a uvede, že zde projíždí linka S8, ale touto stanicí neprojede, získává pouze polovinu uvedených bodů v případě i jejího projetí získá soutěžící plný počet uvedených bodů). K odhalení těchto zastávek obdrží soutěžící před startem indicie, které povedou k nalezení skryté zastávky. Indície mohou mít podobu přesmyčky, šifry, foto nápovědy, hádanky, úryvku atd.

Dále je možné získat bonusové body za odhalení společného jmenovatele jednotlivých prémiových celků (tj. Tramvají, Autobusů, Příměstských autobusů a Vlaků). Skryté prémie společného jmenovatele nemají. Společným jmenovatelem může být např.: tarifní pásmo, zastávky s jmény, zvířata atd.

 

Započítávané prostředky

Do bodového hodnocení se počítají pouze vlaky, přívozy, lanovky, tramvaje, metro a autobusy zařazené do PID. Z autobusů se počítají pouze ty linky, které jsou označeny číslem, resp. písmenem X a číslem. Nepočítají se tedy autobusové linky k hypermarketům označené písmenem, i kdyby provozovatelem této linky byl DPHMP. Nepočítá se ani lanovka v ZOO. Z vlaků se počítají pouze vlaky zařazené do PID (osobní a spěšné vlaky a vyjmenované rychlíky). Mezi jednotlivými zastávkami je možno přecházet pěšky nebo i jiným způsobem (taxi apod.), za tento přesun však nezískává soutěžící žádné body. Při cestě sedleckým přívozem se body přiznávají pouze při použití pravidelného spoje podle jízdního řádu, nikoli při cestě mimořádným spojem. 

 

Prokazování cesty

Soutěžící je povinen průběh své cesty průběžně zapisovat do účastnického listu. Při každém nástupu do dopravního prostředku a při vstupu do přepravního prostoru metra je povinen označit v  označovači přidělenou kartičku. Při cestě vlakem je soutěžící povinen označit kartičku v označovači na nástupišti železniční stanice, pokud je jím stanice vybavena. Při cestě do vnějších tarifních pásem je možno průběh cesty prokázat také zakoupeným jízdním dokladem pro tato pásma. Cesta přívozem se neprokazuje.

 

Účastnický list

Soutěžící do svého účastnického listu zapisuje dosažené prémiové zastávky a ke každému použitému spoji následujíc údaje (každý řádek odpovídá jednomu použitému spoji):

  • druh dopravního prostředku ( A=autobus,T=tramvaj,M=metro,V=vlak,Př=přívoz,LD=lanová dráha)
  • u autobusů, tramvají, metra a přívozu číslo linky, u vlaků číslo Eska
  • zastávka nástupu a zastávka výstupu
  • počet projetých mezistaničních úseků
  • počet získaných bodů za příslušný spoj (nesprávné uvedení tohoto údaje bude penalizováno)

Příklad vyplnění:

       Druh

     Linka

 Stanice nástupu

Stanice výstupu

Mezistaniční úseky

Body

A

184

Velká Ohrada

Motol

8

48

 

Diskvalifikace a penalizace

Soutěžící bude penalizován, pokud:

a) uvede (i neúmyslně) chybné údaje (za chybný údaj se považuje takový, který neodpovídá skutečnosti) ve sloupci s počtem bodů získaných za příslušný spoj. Za každý takový chybně vyplněný řádek se soutěžícímu odečítá 50 bodů.

b) při pozdním dosažení cíle se za každou započatou minutu zpoždění odečítá 25 bodů. Rozhodující je čas na hodinkách organizátora (na startu bude možné porovnání časových údajů na hodinkách organizátora a soutěžících)

c) případě jakéhokoliv nečitelného údaje uvedeného v řádku na účastnickém listě  se soutěžícímu odečítá 25 bodů (účelem tohoto ustanovení je usnadnit kontrolu předaných účastnických listů organizátorem soutěže)

Soutěžící bude diskvalifikován, pokud:
a) nedosáhne alespoň jedné prémiové zastávky z každé skupiny
b) nedosáhne cíle nejpozději do 30 minut po ukončení soutěže

c) zapíše do svého účastnického listu záměrně nepravdivé údaje týkající se průběhu cesty
d) použije některého spoje bez platného jízdního dokladu

V případě nejasností při výkladu některého pravidla a počtu dosažených bodů, může soutěžící počet dosažených bodů konzultovat po dojezdu do cíle s organizátorem.

 

Cíl

Cíl je v přízemí DDM Praha 5 (Štefanikova 11) v 19.00 hod. Dosažením cíle se rozumí předání účastnického listu organizátorovi.
Organizátoři si vyhrazují právo některá z pravidel upravit. O těchto úpravách budou soutěžící informováni před startem.
Případné nejasnosti budou objasněny před startem. V případě pochybností při výkladu některého pravidla je závazné rozhodnutí organizátora.

 

Kontakty

Luboš Vaculín
tel.: 774 555 300
e-mail: lubos.vaculin@kzc.cz